Chcete se stat dobrovolnikem?
Motto:
"Někteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí za to."
Goethe

Zpráva o činnosti

I. ÚVOD

Vážení přátelé,

nastala chvíle, kdy se máme pokusit o zhodnocení uplynulého roku, který pro naše nově vzniklé občanské sdružení znamenal velmi mnoho.

Myšlenka na otevření dobrovolnického centra v Olomouci vznikla na podzim roku 2004 a 3. května 2005 z rozhodnutí MV ČR se konstituovalo občanské sdružení "JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum".

Dobrovolná činnost je stará jako lidstvo samo a vzájemná pomoc tvoří základ existence lidské společnosti. Cílem dobrovolnických center je metodická podpora organizací spolupracujících s dobrovolníky. Patří do něj zejména výběr, výcvik a supervize dobrovolníků, dále výcvik a supervize koordinátorů dobrovolníků, supervize organizací z hlediska dobrovolnictví, vydávání odborných publikací, pořádání seminářů a poradenství.

Dobrovolnická centra také zajišťují propagaci dobrovolnictví, vedení databází dobrovolníků i organizací s dobrovolníky spolupracujícími.

Jsme přesvědčení, že minulý rok byl pro nás rokem zlomovým k nastartování nového období v kladném slova smyslu.

Děkujeme všem, kteří nám v našem úsilí pomáhají a spolupracují s námi, zejména dobrovolníkům, bez kterých by tato práce neměla smysl. Přáli bychom si, aby ti, kteří chtějí dobrovolně pomáhat věděli, že si jejich práce velmi vážíme a budeme je i nadále podporovat a pomáhat jim v jejich činnosti.

Katrin Křupková


II. Zpráva o činnosti z roku 2005

Naše DC aktivně pracuje od května 2005 a od té doby vykonalo mnoho užitečné práce. Po vyřešení všech administrativních záležitostí jsme začali postupně s činností v Domově pro matky s dětmi, Azylovém domě pro muže, dále u seniorů, kde si mnoho našich dobrovolníků vyzkoušelo, co taková práce obnáší.

V průběhu času jsme navázali a ve většině případů již pracujeme s 13 organizacemi olomouckého regionu.

V roce 2005 jsme podali 2 projekty, Radniční listy nám nabídly možnost prezentace našeho DC. Byly navrženy a vyrobeny propagační letáky, logo a zaktivovali jsme webové stránky.

Proběhla setkání s řadou jiných dobrovolnických center, dále např. s PdF UP, Vyšší odbornou školou sociální Caritas, kde byla dohodnuta spolupráce.

Zúčastnili jsme se mnoha konferencí s tématikou DC, stali jsme se členy Koalice DC při Hestii - národním dobrovolnickém centru. Zorganizovali jsme sportovní klání s účastí klientů nízkoprahových zařízení města.

Začali jsme hledat prostory pro důstojné zázemí DC, které by byly co možná nejpřístupnější všem.

Jiří Lang


III. Finanční zpráva

Příjmy:
z členských příspěvků 1250,- Kč
osobní vklady 818,- Kč
Celkem: 2.068,- Kč
na účet převedeno 500,- Kč
Výdaje:
propagace 468,- Kč
provoz náklady 479,- Kč
publikace - nákup 510,- Kč
vedení účtu 8,- Kč
Celkem 1.465,- Kč

VI. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název organizace:
"JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum"
Adresa pro písemný styk:
Rooseveltova 84, 779 00 Olomouc
IČO: 269 97 932
Bankovní spojení a číslo účtu:
ČSOB - pobočka v Olomouci č.199 288 127/0300
Registrace MV ČR: 3.5.2005
Číslo registrace: VS / 1 - 1/ 60735/05 - R

Právní forma a typ organizace:
právnická osoba - občanské sdružení
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
www stránky: jikadobrovol.wz.cz

Člen Koalice dobrovolnických center při HESTIA - Národní dobrovolnické centrum, Na Poříčí 12, Praha 1

Předseda sdružení: Mgr.Katrin Křupková
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz
Organizační ředitel: Jiří Lang
E-mail: jika.dobrovol@seznam.cz